Aug 21, 2008

**********


Олзонд шунах сэтгэлийн нүдээр
Орчилонг таних өнгө үгүй оршмой
Харц залтай харамын сэтгэлээр
Хайрлах ёсон илчгүй оршмой

No comments: